Nauczanie zdalne w kształceniu geograficznym

Iwona Piotrowska

Zespół pracowników i doktorantów Laboratorium Dydaktyki Geografii i Badań Edukacyjnych Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizuje badania naukowe dotyczące nauczania zdalnego w kształceniu geograficznym. Sytuacja epidemiczna w Polsce i na świecie wydaje się sytuacją bez precedensu, wywołującą prawdziwą rewolucję technologiczną w sferze edukacji. Jej uczestnicy – nauczyciele, uczniowie, studenci i organy zarządzające – przeszli bowiem na formę kształcenia zdalnego, które okazuje się niezwykłym wyzwaniem.

Cel badań ankietowych adresowanych do nauczycieli geografii uczących zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych, stanowiło rozpoznanie sposobu zorganizowania nauczania zdalnego w kształceniu geograficznym, zakresu wykorzystania multimediów i narzędzi, organizacji czasu, sposobu przygotowania i przekazywania materiałów dydaktycznych, kształtowania umiejętności. Autorzy podjętych badań za ważne uznali postawienie następujących pytań: jak współcześni nauczyciele odnajdują się w tej nowej, nieprzewidzianej wcześniej i pełnej różnorodnych wyzwań sytuacji? Jak długo się adaptowali do podjęcia takiej formy nauczania? Ile czasu zajęło im rozpoznanie narzędzi i technik nauczania zdalnego? Na jakie trudności w pracy zdalnej napotykali, a także: jakie wartości dostrzegają w kształceniu na odległość? Wszystkie informacje, doświadczenia, przemyślenia, wrażenia i uwagi na temat edukacji zdalnej, procesu kształcenia zdalnego zostały z uwagą przeanalizowane.

Kwestionariusz ankiety podzielono na kilka tematycznych części dotyczących kolejno: Technik zdalnego nauczania w kształceniu geograficznym (narzędzia i usługi wykorzystywane do organizacji kształcenia zdalnego); Multimediów w zdalnym nauczaniu geografii (materiały najczęściej pozyskiwane z zasobów internetu wykorzystywane podczas zdalnego nauczania geografii, programy/narzędzia do samodzielnego przygotowania materiałów, czas potrzebny do przygotowania materiałów do lekcji podczas kształcenia tradycyjnego (sprzed epidemii oraz nauczania zdalnego); Oceny nauczania zdalnego w kształceniu geograficznym (zakres materiału, możliwości kształtowania umiejętności geograficznych, postaw, aktywizowania uczniów do pracy przy zastosowaniu technik zdalnych, możliwości dokonywania ewaluacji pracy i osiągnięć uczniów); Przygotowania nauczyciela do pracy zdalnej/autoewaluacja własnej pracy zdalnej (czas na dostosowanie się do nowej formy edukacji, możliwości techniczne i umiejętności związane z nauczaniem zdalnym, najtrudniejsze aspekty w nauczaniu zdalnym, motywacja w zaistniałej sytuacji do rozwijania własnych kompetencji technologicznych, poznawania nowych narzędzi, programów, metod). W badaniach zwrócono także uwagę na potrzeby, sukcesy i trudności uczniów w czasie edukacji zdalnej.

Przed rozpoczęciem właściwych badań, zgodnie z metodologią badań ankietowych, przeprowadzono badanie pilotażowe wśród nauczycieli geografii i na tej podstawie dopracowano i doprecyzowano postawione pytania. Wstępne wyniki badań dostarczają wielu ważnych i kluczowych informacji, które dają pełny obraz nauczania zdalnego w procesie kształcenia geograficznego. * Nauczanie zdalne wymaga niebywałego przygotowania technologicznego, cyfrowego (poznawania nowych programów, narzędzi, metod), umiejętności transpozycji materiału przedstawianego w wersji tradycyjnej na wersję cyfrową, ogromnego nakładu pracy i czasu na opracowywanie autorskich materiałów (większość badanych nauczycieli samodzielnie przygotowuje materiały do lekcji), a w sytuacji pozyskiwania materiałów z zasobów internetu – czasu potrzebnego na ich wyszukiwanie, przestudiowanie i ocenę pod kątem możliwości włączenia w określony proces dydaktyczny dostosowany do percepcji ucznia. Istotnym wyzwaniem podczas nauczania zdalnego stanowi kształtowanie umiejętności i postaw, które obok wiedzy merytorycznej stanowią istotną podstawę realizacji przedmiotu. Wyraźną trudność stanowi również brak bezpośredniego kontaktu z uczniami, nie wszyscy uczniowie radzą sobie bowiem z taką formą bycia w relacji, nie wszyscy uczniowie potrafią się uczyć. Bardzo dużo czasu podczas nauczania zdalnego zajmuje komunikacja z uczniami i rodzicami/opiekunami, której wymiar wzrósł nawet czterokrotnie w porównaniu z tradycyjnym. Na szczególną uwagę zasługuje fakt dodatkowego nakładu czasu przeznaczanego przez nauczycieli na własne uczenie się, udział w szkoleniach, webinariach czy konferencjach poświęconych metodom/strategiom/technikom nauczania zdalnego, aby sprostać wyzwaniu, jakim jest kształcenie zdalne. To także niejednokrotnie wiąże się z indywidualnymi nakładami finansowymi nauczycieli (a tego aspektu niestety chyba nie zauważa się; bardziej zwraca się uwagę na to, czy uczniowie mają określony sprzęt i możliwości, pomijając nauczycieli). Konkludując, należy stwierdzić, że zaledwie w ciągu niecałych trzech miesięcy nastąpił niebywały „skok” technologiczny, cywilizacyjny. I pomimo że we wszystkich poprzednich podstawach programowych, nie tylko geografii, pojawiały się zapisy dotyczące technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), to nigdy dotychczas nie zostały one tak efektywnie wprowadzane i wykorzystywane. Zatem nauczanie zdalne kształtuje się hic et nunc, na naszych oczach, przy ogromnym zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i rodziców (w przypadku młodszych uczniów), a rozwój tego zjawiska dla przyszłości edukacji może być wartością dodaną, wzbogacającą proces kształcenia.

Piśmiennictwo

 1. Dehaene S. (2009). Reading in the Brain. The new Science of how we read, Penguin Group, New York.
 2. DiYanni R. (2016). Pomyśl, zanim pomyślisz. Myślenie krytyczne i kreatywne, PWN, Warszawa.
 3. Hammond C. (2019). Does reading fiction make us better people?  BBC Future, 3 .
 4. Dylak S. (2017). Kształtowanie (się) kompetencji językowych uczniów w integracji z edukacją przyrodniczą, Konteksty Pedagogiczne, nr 1(8).
 5. Everett D. (2018). Język. Narzędzie kultury, Wyd. Copernicus Center, Kraków.
 6. Everett D., (2019) Jak powstał język. Historia największego wynalazku ludzkości, Prószyński i S-ka, Kraków.
 7. Hattie J. (2012). Visible learning for teachers, Routledge, Abington.
 8. Lundborg G. (2014). The hand and the brain,  Springer-Verlag, London.
 9. Palfrey J., Gasser U. (2008). Born Digital. Understanding the first generation of digital natives, Basic Books, New York.
 10. Rutherford A. (2019). Księga Ludzi. Opowieść o tym jak staliśmy się nami, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 11. Szlendak T. (2013). Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru, Kultura Współczesna, nr 1.
 12. Szlendak T.  (2009). Kto wychowuje twoje dziecko? Focus, 20/04/09
 13. Tomasello M. (2015). Historia naturalna ludzkiego myślenia, Copernicus Center, Kraków.
 14. Tomasello M., (2016). Dlaczego współpracujemy, Wyd. Copernicus Center, Kraków.