DLACZEGO TA KSIĄŻKA

Nasza szkoła wspierana edukacją zdalną

Stanisław Dylak, Anna Beata Kwiatkowska, Zdzisław Nowakowski, Beata Przyborowska

Wspólna szkoła wspierana edukacją zdalną… Gdy mówimy wspólna szkoła, to mamy na myśli to, że szkoły przede wszystkim należą do społeczeństwa, zwłaszcza ich szczegółowe programy i to, co w związku z tym w szkołach się dzieje. Ale szkoły należą także do państwa, w tym sensie, że to administracja państwowa odpowiada za to, aby każdy do szkoły chodził oraz aby na ucznia i szkoły były przeznaczane odpowiednie środki – te finansowe i te rzeczowe. Państwo jest zimne, w miarę jednolicie zarządzane, dlatego zawsze będzie dążyć do ujednolicania i wyrównywania. 

Teoretyczne konteksty zmiany paradygmatu kształcenia w edukacji zdalnej

Dydaktyczne inspiracje dla zdalnego nauczania przedmiotowego

Inspiracje dla kształcenia zdalnego w wymiarze zintegrowanym

ZAKOŃCZENIE

Podstawa programowa, standardy kształcenia, programy nauczania oraz rozkład materiału nauczania….

Stanisław Dylak, Bogusława Dorota Gołębniak , Ryszard Pęczkowski

Źródeł rozstrzygnięć formalno-prawnych określanych mianem „podstawa programowa” należy upatrywać w działalności powołanego w 1972 roku Instytutu Programów Szkolnych. Do podstawowych zadań tej instytucji należało między innymi opracowywanie założeń dydaktyczno-wychowawczych szkół ogólnokształcących, modeli treściowych kształcenia ogólnego dla określonych szczebli i typów szkół oraz założeń dydaktyczno-wychowawczych poszczególnych przedmiotów nauczania, planów, programów nauczania, form i metod realizacji (https://sip.lex.pl/akty-prawne/mp-monitor-polski/utworzenie-instytutu-programow-szkolnych-16818096). Szczytowym osiągnięciem było wspólne z Ministerstwem Oświaty i Wychowania opracowanie dokumentu Programy szkoły podstawowej oraz Programy nauczania szkół ponadpodstawowych wdrożonego do praktyki szkolnej od roku szkolnego 1986/87 (Frycie,, 1985).